Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  Start adviestool

  Wat is een resultatenrekening?

  Een resultatenrekening is een opsomming van alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Deze opbrengsten en kosten worden geboekt op verschillende grootboekrekeningen. De grootboekrekeningen waarvan is opgegeven dat het resultatenrekeningen zijn, zullen steeds worden opgeteld, en vormen zo winst (positief saldo) of verlies (negatief saldo) over een periode. De resultatenrekening wordt ook wel de winst- en verliesrekening of exploitatierekening genoemd.

  De resultatenrekening is samen met de balans en het kasstroomoverzicht onderdeel van de jaarrekening (en daarmee onderdeel van het jaarverslag).

  Waarom is een resultatenrekening belangrijk?

  Voor een ondernemer is het belangrijk om inzicht te hebben in de winst of het verlies die het bedrijf maakt. Vandaar dat een exploitatierekening een belangrijk overzicht is om te kunnen zien hoe de onderneming presteert. Behalve de ondernemer zelf, zijn er ook andere partijen die geïnteresseerd zijn in de winst- en verliesrekening. Zo gebruikt de Belastingdienst de exploitatierekening om de belasting vast te stellen en gebruiken banken het om de kredietwaardigheid te bepalen. Tenslotte zijn aandeelhouders natuurlijk ook erg geïnteresseerd in dit overzicht.

  Resultatenrekening opstellen

  Zoals vermeld, bestaat de exploitatierekening uit alle inkomsten en uitgaven van een onderneming. Bij de uitgaven moet je bijvoorbeeld denken aan de kosten van ingekochte materialen en grondstoffen, de huur van een werkruimte, de rente op leningen, of de kosten voor reclame en promoties. Maar ook de afschrijvingen van bijvoorbeeld computers, werktuigen, machines of andere vormen van activa zijn onderdeel van de uitgaven. De inkomsten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld de omzet uit verkopen of inkomsten van subsidies.

  Voorbeeld: Winst- en verliesberekening

  Opbrengsten
  Inkomsten uit verkochte goederen
  € 300
  Inkomsten uit geleverde diensten
  € 500
  Totale omzet
  € 800
  Kosten
  Salariskosten
  € 300
  Inkoop grond- en hulpstoffen
  € 250
  Afschrijvingen (computers en machines)
  € 100
  Totale omzet
  € 650
  Bruto winst: Omzet (€ 800) – Kosten (€ 650) =
  € 150
  Belastingen
  € 100
  Netto winst: Bruto winst (€ 150) – Belastingen (€ 100) =
  € 50

  Bij de start van de onderneming zullen de grootboekrekeningen van zowel de exploitatierekening als de balans op nul staan. In eerste instantie zullen alle opbrengsten en kosten die gemaakt worden op de winst- en verliesrekening worden geboekt. Zodra er een nieuw boekjaar start wordt het saldo winst of verlies aan het vermogen op de balans toegevoegd. Alle grootboekrekeningen van de exploitatierekening worden daarna weer op nul gezet. De resultatenrekening geeft dan ook vooral inzicht in de winst of verlies in het betreffende boekjaar. De balans wordt op het einde van het boekjaar niet op nul gezet, die blijft gewoon doorlopen.

  Welke soorten resultatenrekeningen zijn er?

  Om het nog iets ingewikkelder te maken, kan je een resultatenrekening op meerdere manieren opstellen. Dit heeft te maken met de manier waarop je de opbrengsten en kosten inzichtelijk wilt maken.

  Zo kan een keuze worden gemaakt om de lasten te presenteren naar de aard van de verschillende baten en lasten (bijvoorbeeld afschrijvingen, ingekochte grond- en hulpstoffen, en personeelskosten). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de verschillende soorten bedrijfsactiviteiten. Dit wordt een categoriale indeling van de winst- en verliesrekening genoemd. Een andere manier om de resultatenrekening samen te stellen, is te kiezen voor een classificatie van de baten en lasten gerelateerd naar de functie (of activiteiten) binnen de organisatie (bijvoorbeeld voor de activiteiten rondom exploitatie, ontwikkeling en verkoop). Dit heet dan een functionele indeling van de resultatenrekening.

  Het is belangrijk dat de indeling van je grootboekrekeningschema zo is ingericht, dat op een makkelijke manier de resultatenrekening gemaakt kan worden. Wil je namelijk op een functionele of categoriale manier je resultatenrekening kunnen weergeven, dan zal je je rekeningschema hierop aan moeten passen. Overigens is het zo dat het uiteindelijke resultaat in beide varianten gelijk zal zijn. De verschillen zitten alleen in de wijze van representatie van de baten en lasten.

  Hoewel bedrijven meestal vrij zijn om te kiezen op welke manier ze de resultatenrekening opstellen en rapporteren, geldt voor sommige branches en ondernemingen dat het verplicht is om op basis van de functionele indeling te rapporteren. Dit heeft dan te maken met rapportagerichtlijnen die gelden voor een bepaalde branche of beroepsgroep. Zo geldt bijvoorbeeld dat met ingang van verslagjaar 2016 het verplicht is voor woningcorporaties om de functionele indeling in de jaarrekening te hanteren.

  Resultatenrekening voorbeeld: de categoriale indeling

  De categoriale indeling is de meest gebruikte vorm om de resultatenrekening op te stellen. In de categoriale indeling worden de lasten samengevoegd naar hun aard en worden niet verder gespreid over verschillende functies binnen de organisatie. Hieronder volgt een voorbeeld van de categoriale indeling:

  Voorbeeld: Categoriale winst- en verliesberekening

  Omzet
  Opbrengsten
  € 700
  Overige baten
  € 100
  Totale omzet
  € 800
  Kosten
  Personele kosten
  € 275
  Inkoop grond- en hulpstoffen
  € 250
  Afschrijvingen (computers en machines)
  € 100
  Overige lasten
  € 25
  Totale Kosten
  € 650
  Netto winst voor belastingen: Omzet (€ 800) – Kosten (€ 650) =
  € 150

  Voorbeeld resultatenrekening: de functionele indeling

  Een tweede mogelijke indeling is de functionele kostenindeling. Hierbij worden de opbrengsten en kosten geclassificeerd naar de verschillende activiteiten binnen de onderneming. Hieronder geven we je een voorbeeld van een classificatie op basis van de functionele kostenindeling:

  Voorbeeld: Functionele winst- en verliesberekening

  Brutowinst
  Opbrengsten
  € 700
  Kostprijs van de omzet
  – € 500
  Bruto winst
  € 200
  Overige baten en lasten
  Overige baten
  € 100
  Distributiekosten
  – € 75
  Beheerskosten
  – € 50
  Overige lasten
  – € 25
  Overige baten en lasten
  € 50
  Netto winst voor belastingen: Brutowinst (€ 200) – Overige baten en lasten (€ 50) =
  € 150

  Waarmee moet je rekening houden bij de keuze van een boekhoudpakket?

  Omdat de resultatenrekening een belangrijk onderdeel is voor je bedrijfsvoering en de verantwoording hierover, dien je bij de keuze van een nieuw boekhoudprogramma met een aantal zaken rekening te houden.

  Zo wil je bijvoorbeeld weten op welke manieren in je boekhoudpakket de resultatenrekening gemaakt kan worden. Kan je alleen de categoriale exploitatierekening maken, of wil je ook de mogelijkheid hebben om een functionele winst- en verliesrekening te hebben. Zeker voor ondernemingen zoals woningcorporaties die verplicht zijn om op een bepaalde manier te kunnen rapporteren is dit heel belangrijk.

  Daarnaast is het belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om zelf je rekeningschema aan te passen waar nodig. Voorbeelden van aanpassingen zijn:

  • Zelf grootboekrekeningen aanmaken
  • Bepaalde grootboekrekeningen blokkeren of verwijderen
  • Hernoemen van grootboekrekeningen of andere grootboeknummers geven
  • Zelf de categorieën kunnen bepalen waaronder grootboekrekeningen optellen

  En tenslotte is de ondersteuning vanuit de boekhoudsoftware voor de periode-afsluiting of jaarafsluiting belangrijk. Zo wil je bijvoorbeeld dat:

  • Je periodes dicht kan zetten voor boekingen.
  • Bij de afsluiting van een periode automatisch een nieuwe periode opent en dat het pakket het resultaat (saldo van winst of verlies) automatisch naar het vermogen op de balans boekt.
  • Je accountant mee kan kijken.

  Kortom, een goed boekhoudpakket kan je veel werk besparen. De software zorgt er dan voor dat je geen fouten maakt bij de jaarafsluiting, en dat de cijfers keurig in de rapportages zijn verantwoord.

  Om je boekhoudhouding te doen is het belangrijk dat je een goed pakket kiest. De verschillen tussen boekhoudprogramma’s zijn groot en later overstappen is lastig.

  Hulp nodig bij de keuze van een goed boekhoudprogramma?

  • Origoo geeft je gratis advies
  • Het kost je 5 minuten van je tijd
  • En binnen 1 werkdag krijg je een onafhankelijk advies met het beste pakket

  Start advies


  Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.